CGI variable error
  hgc: bad input variables c=chr3_KI270783v1_alt l=0 r=109187