CGI variable error
  hgc: bad input variables c=chr17_KI270908v1_alt l=0 r=1423190