CGI variable error
  hgc: bad input variables c=chr15_KI270727v1_random l=0 r=448248